Beratung anfordern
Gut gelandet! Wir beraten Sie gern und lassen nichts aus der Acht!
* Pflichtfeld
Ich wünsche Beratung zu folgenden Produkten
Profitroom Booking Engine
Profitroom Channel Manager
Profitroom Websites
Profitroom Marketing Services
Alle Lösungen
Profitroom CRM
BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN mit den aktuellsten Neuigkeiten
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um von Profitroom immer die aktuelsten Informationen zu erhalten. Keine Sorgen, wir versenden keinen Spam! :)
Ich stimme der Verarbeitung meiner E-Mail-Adresse zu und möchte über die neuesten Events und Angebote informiert werden.
+49 (0) 30 120 599 85

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych
osobowych:
Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Profitroom S.A., Poznań 60-829, ul. Franklina Roosevelta 9/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5252423458 (dalej: Administrator).
Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 61 840 23 80 lub poczty e-mail:
contact@profitroom.com. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową
www.profitroom.pl.


Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl.


Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze
elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących
zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca
pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie zapisy prawa. Państwa
dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.


Państwa dane przetwarzamy w celu:

1. Rekrutacji do naszej firmy

Podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO dane będą
przetwarzane na podstawia zgody z art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Okres przechowywania danych osobowych: Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w
przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby
przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana
zgody.

2. Zatrudnienia do naszej firmy

Podstawa prawna: Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze
stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt pracowniczych, ewidencji czasu pracy, dokonywania zgłoszeń do
stosownych organów, w tym ZUS i organów podatkowych, prowadzenia rozliczeń, w tym wypłaty
wynagrodzeń, naliczania obciążeń oraz stosownych składek i podatków, przechowywania dokumentacji
pracowniczej, w celach dowodowych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w postępowaniach
sądowych lub przed właściwymi organami państwowymi - podstawa prawna: Kodeks pracy oraz przepisy
innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, art. 6
ust. 1 pkt b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne. Dane kadrowe oraz
BHP przez 50 albo 10 lat (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy.


3. Sprzedaży usług oferowanych przez ADO.

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO
zwłaszcza przepisów Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony
od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy, ewentualnie przez
czas trwania umowy oraz po upływnie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na
gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


4. Świadczenie usług supportu

Źródło pochodzenia danych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element
umowy dotyczącej produktów ADO, wobec czego odmowa podania przez Państwa danych osobowych,
które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości
świadczenia usługi
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z umową.
Odbiorcy danych: Podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane
osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z ADO.


5. Prowadzenia działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, marketing usług.
Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania
usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.


6. Przyszłe dochodzenia roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: W przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do
momentu upływu wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na gruncie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.


7. Zabezpieczenie osób i mienia

Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z monitoringu.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu nagrania max. 3 miesięcy.


8. Ochrona mienia i pracowników

Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z monitoringu floty pojazdów poprzez GPS
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Brak.

8. Badanie satysfakcji klienta

Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z nagrań rozmów telefonicznych z klientami.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu wycofania zgody przez osobę fizyczną.
W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu
przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do przenoszenia danych 
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 
Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy
przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail
na adres: iod@rodo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje
możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 • Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów
marketingowych oraz dostosowania oferty.


Państwa dane nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.

facebook
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen